Tải game
Nạp thẻ

[CÔNG BỐ] QUÀ ĐUA TOP OPEN BETA

Đạo hữu thân mến, để chuẩn bị cho bản Open Beta sắp tới của Mộng Ảo Tu Tiên, Tiểu An xin được công bố các phân mục quà đua top Open Beta như sau

1. THƯỞNG CẢNH GIỚI:


- Top 1: Danh hiệu THIÊN TÚNG KỲ TÀI, Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x8, Thượng Thanh Tinh Đan x5, Thanh Hư Tinh Đan x5
- Top 2: Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x7, Thượng Thanh Tinh Đan x4. Thanh Hư Tinh Đan x4
- Top 3: Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x6, Thượng Thanh Tinh Đan x3, Thanh Hư Tinh Đan x3
- Top 4-10: Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x5, Thanh Hư Tinh Đan x2, Vô Vi Tinh Đan x3
- Top 11-20: Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x5, Thanh Hư Tinh Đan x2, Vô Tinh Vi Đan x2
- Top 21-50: Phúc Thủy Thần Thuật x1, Chú Hồn Lệnh x4, Thanh Hư Tinh Đan x2, Vô Tinh Vi Đan x2
- Top 51-100: Chú Hồn Lệnh x4, Thanh Hư Tinh Đan x2, Vô Tinh Vi Đan x2
- Top 101-200: Chú Hồn Lệnh x3, Thanh Hư Tinh Đan x1, Vô Tinh Vi Đan x1
- Top 201-300: Chú Hồn Lệnh x2, Thanh Hư Tinh Đan x1, Vô Tinh Vi Đan x1
- Top 301-500: Chú Hồn Lệnh x1, Thanh Hư Tinh Đan x1, Vô Tinh Vi Đan x1

2 THƯỞNG LINH TRÌ


- Top 1: Danh hiệu CHUNG LINH DỤC TÚ, Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lệnh x8, Quà Gỗ - Sơ x20, Quà Vẫn Thiết - Sơ x20
- Top 2: Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lệnh x7, Quà Gỗ - Sơ x15, Quà Vẫn Thiết - Sơ x15
- Top 3: Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lệnh x6, Quà Gỗ - Sơ x12, Quà Vẫn Thiết - Sơ x12
- Top 4-10: Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lênh x5, Quà Gỗ - Sơ x10, Quà Vẫn Thiết - Sơ x10
- Top 11-20: Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lệnh x4, Quà Gỗ - Sơ x8, Quà Vẫn Thiết - Sơ x8
- Top 21-50: Phúc Thủy Thư x1, Linh Trì Lệnh x4, Quà Gỗ - Sơ x6, Quà Vẫn Thiết - Sơ x6
- Top 51-100: Linh Trì Lệnh x4, Quà Gỗ - Sơ x5, Quà Vẫn Thiết - Sơ x5
- Top 101-200: Linh Trì Lệnh x3, Quà Gỗ - Sơ x4, Quà Vẫn Thiết - Sơ x4
- Top 201-300: Linh Trì Lệnh x2, Quà Gỗ - Sơ x3, Quà Vẫn Thiết - Sơ x3
- Top 301-500: Linh Trì Lệnh x1, Quà Gỗ - Sơ x2, Quà Vẫn Thiết - Sơ x2

3. THƯỞNG CÔNG PHÁP


- Top 1: Danh hiệu BÁC CỔ THÔNG KIM, Phúc Thủy Độn Thuật x1, Hộ Pháp Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x5, Quà Cống Hiến - Sơ x30
- Top 2: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Cống Phụng Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x25
- Top 3: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Thân Truyền Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x12, Quà Cống Hiến - Sơ x20
- Top 4-10: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Nội Môn Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x10, Quà Cống Hiến - Sơ x15
- Top 11-20: Phúc Thủy Độn Thuậnt x1, Môn Thăng Lệnh x2, Quà Cống Hiến - Sơ x10
- Top 21-50: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Linh Trì Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x8
- Top 51-100: Linh Trì Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x6
- Top 101-200: Linh Trì Lệnh x3, Quà Cống Hiến - Sơ x5
- Top 201-300: Linh Trì Lệnh x2, Quà Cống Hiến - Sơ x4
- Top 301-500: Linh Trì Lệnh x1, Quà Cống Hiến - Sơ x3

4. THƯỞNG ĐỘNG PHỦ:
- Top 1: Danh hiệu PHÚC ĐỊA THIÊN, Phúc Thủy Độn Thuật x1, Hộ Pháp Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x1, Quà Cống Hiến - Sơ x30
- Top 2: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Cống Phụng Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x25
- Top 3: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Thân Truyền Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x12, Quà Cống Hiến - Sơ x20
- Top 4-10: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Nội Môn Lệnh x1, Môn Thăng Lệnh x10, Quà Cống Hiến - Sơ x15
- Top 11-20: Phúc Thủy Độn Thuậnt x1, Môn Thăng Lệnh x2, Quà Cống Hiến - Sơ x10
- Top 21-50: Phúc Thủy Độn Thuật x1, Linh Trì Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x8
- Top 51-100: Linh Trì Lệnh x4, Quà Cống Hiến - Sơ x6
- Top 101-200: Linh Trì Lệnh x3, Quà Cống Hiến - Sơ x5
- Top 201-300: Linh Trì Lệnh x2, Quà Cống Hiến - Sơ x4
- Top 301-500: Linh Trì Lệnh x1, Quà Cống Hiến - Sơ x3

Đạo hữu nhắm được top 1 chưa? 

Game