Tải game
Nạp thẻ

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong

- Tự tạo Chiêu Thức
(1)Lối vào đặt ở Thiên Giới - Tông Môn Vạn Pháp Lâu, sau khi phi thăng được tham gia tính năng Tự tạo Chiêu Thức.

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong - 1
(2)Tự tạo Chiêu Thức cần Chiêu Thức hiện có của đạo hữu đạt Lv10, tại Ngũ Hành Điện lĩnh ngộ Đồ Phổ Ngũ Hành Kim-Mộc-Thủy-Thổ-Hỏa, mỗi ngũ hành đều có 8 Đồ Phổ để lĩnh hội, cứ lĩnh hội 1 Đồ Phổ sẽ mở buff thuộc tính tương ứng. Các đạo hữu cần theo thứ tự và đồng thời chỉ được lĩnh hội 1 Đồ Phổ.

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong - 2
(3)Khi đạo hữu có chiêu thức đạt Lv10 và có Đồ Phổ đã lĩnh hội xong thì sẽ có thể tự tạo chiêu thức, được tùy chỉnh tên chiêu thức, icon, mô tả và gọi chiến đấu.

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong - 3
(4)Thêm Shop Vạn Pháp Lâu, khi các đạo hữu tiến hành lĩnh hội Đồ Phổ, cứ 5 năm sẽ nhận Điểm Lĩnh Hội, điểm này dùng mua đạo cụ trong Shop, trong đó bao gồm Ngộ Pháp Đan tăng tốc lĩnh hội và Đá Đột Phá chiêu thức.

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong - 4
(5)Có thể tiếp tục nâng cấp chiêu cấp trong Ngộ Pháp Các, chiêu thức cao nhất Lv10 có thể tiếp tục nâng cấp. Khi nâng cấp cần thời gian để lĩnh ngộ, có thể dùng Ngộ Pháp Đan để rút ngắn thời gian.

Tự Tạo Chiêu Thức Trong PB 3.0 Võ Đạo Đỉnh Phong - 5

 

Game